Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem, w kórym profesjonalnie przygotowana, bezstronna i neutralna osoba (mediator) towarzyszy stronom w rozwiązaniu konfliktu. Mediator pomaga określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i zawrzeć porozumienie (ugodę).

Zakres usług mediacyjnych

Centrum prowadzi usługi mediacyjne w przypadku następujących sytuacji konfliktowych:

 • proboszcz odchodzący – proboszcz przychodzący
 • proboszcz przychodzący – wdowa, dzieci po poprzednim proboszczu
 • proboszcz – rada parafialna
 • proboszcz – wikariusz/praktykant
 • proboszcz, rada parafialna – parafianie (grupa wspólnych interesów)
 • parafianie – parafianie (grupy o różnych interesach w parafii)
 • duchowni – władze kościelne na wszystkich szczeblach
 • konflikty rodzinne, pracownicze, sąsiedzkie

Więcej o mediacjach, jako metodzie skutecznego rozwiązywania konfliktów, znajdziesz tutaj.

Mediatorzy

Centrum Mediacji i Poradnictwa współpracuje z mediatorami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego i kościelnego na terenie całej Polski.

Ponieważ wybór osoby towarzyszącej w konflikcie ma charakter kluczowy, zainteresowani mogą wybrać z listy prowadzonej przez Dyrektora Centrum mediatora wyznania luterańskiego lub specjalistę spoza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Listę mediatorów udostępnia konsultant Centrum na spotkaniu konsultacyjnym.

Cennik

Mediacje są odpłatne. Członkowie Kościoła luterańskiego zwolnieni są z opłaty za pierwsze spotkanie konsultacyjne (dla pozostałych konsultacja wstępna kosztuje 120 zł), natomiast koszt każdej kolejnej godziny postępowania mediacyjnego wynosi 90 zł.

Postępowanie mediacyjne obejmuje następujące koszty:

 • opłata rejestracyjna;
 • opłata mediacyjna;
 • koszty dokumentacji, w tym przygotowania ugody.

Strona sporu składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego wpłaca opłatę rejestracyjną w kwocie 50 zł, która jest warunkiem dalszego procedowania.

Całkowity koszt mediacji zależny jest od ilości spotkań mediacyjnych i zostaje każdorazowo ustalony przez mediatora ze stronami, a następnie zapisany w umowie o mediację.

W uzasadnionych przypadkach Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego może zwolnić stronę z kosztów postępowania mediacyjnego.

Zamówienie usług mediacyjnych

Rozpoczęcie mediacji poprzedza spotkanie konsultacyjne, na którym konsultant Centrum udzieli wszelkich niezbędnych informacji o kolejnych krokach. Jeśli sprawa nie zostanie zakwalifikowana do mediacji – skieruje on do odpowiedniego specjalisty. Niezależnie od decyzji o rozpoczęciu mediacji, konsultacja ma charakter poufny.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny oraz wypełnienie formularza kontaktu w sprawie mediacji.

Więcej o mediacjach

Dlaczego mediacja?

 • Mediacja jest na ogół bardziej skuteczna i tańsza niż proces sądowy.
 • Rozpoczynając mediację strony niczego nie ryzykują – każda z nich w każdej chwili może się wycofać.
 • Poufność i prowadzenie rozmów w warunkach prywatności pozwala na otwartość, szczerość i ochronę reputacji.
 • Mediacja umożliwia obu stronom na opowiedzenie o swoich przeżyciach, wyrażenie własnych uczuć oraz nazwanie potrzeb w atmosferze poufności, spokoju, akceptacji.
 • Mediacja pozwala na osiągnięcie stosunkowo szybkiego i trwałego wyniku w postaci spisanego porozumienia (ugody), uwzględniającej potrzeby oraz interesy obu stron konfliktu.
 • Uczestnicy mediacji chętniej stosują się do powziętych ustaleń, ponieważ same wypracowały i uzgodniły warunki porozumienia.
 • Mediacja umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie, daje szansę na trwałe zmiany w relacjach społecznych, a w przyszłości zapobiega sytuacjom eskalacji konfliktu.

Przebieg mediacji
Mediacja ma określoną strukturę, opartą na kilku sesjach mediacyjnych, które są inicjowane przez mediatora na skutek zgody na mediację wyrażonej przez obie strony konfliktu. Co do zasady spotkania mediacyjne mają charakter wspólny, istnieje jednak możliwość spotkań indywidualnych służących usprawnieniu procesu mediacyjnego.

Etapy:

 1. Spotkanie konsultacyjne.
 2. Rozmowa stron.
 3. Określenie kwestii spornych do rozwiązania.
 4. Generowanie propozycji rozwiązania sporu.
 5. Ocena możliwości rozwiązania sporu.
 6. Zawarcie ugody.

Mediacja nie jest formą terapii ani wsparcia psychologicznego, choć poszczególne etapy pracy z konfliktem mają charakter naprawczy i poprawiają funkcjonowanie w życiu każdej ze stron.

Chcesz dowiedzieć się więcej o mediacjach – skorzystaj z materiałów w dziale WIEDZA.