Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów w Kościele luterańskim w Polsce

2018-2020

Projekt Centrum Mediacji i Poradnictwa oraz Martin-Luther-Bund

Projektem promującym alternatywne formy rozwiązywania konfliktów w Kościele zajmujemy się już od kilku lat. Jesteśmy w drodze, szukając rozwiązań i odpowiedzi na potrzeby artykułowane przez członków naszego Kościoła, a także jego kierownictwo. Ponad 100 osób, które wzięło udział w szkoleniach z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w latach 2013-2016, sygnalizowało potrzebę zwiększenia swoich kompetencji w zakresie komunikacji, moderacji spotkań parafialnych i pozyskania nowych narzędzi w sytuacjach konfliktowych, które mają miejsce w Kościele.

Kolejny etap projektu – realizowanego ze wsparciem finansowym Martin-Luther-Bund – próbuje odpowiedzieć na te potrzeby. Powstałe w jego efekcie Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ma za zadanie wsparcie członków Kościoła na kilku płaszczyznach.

Na płaszczyźnie zwierzchnich władz Kościoła (Konsystorza, Rady Synodalnej) chcemy stworzyć narzędzie pomocne w sytuacji konfliktów w parafiach i diecezjach np. pomiędzy duchownymi, duchownymi a radą parafialną, grupami parafian o różnych interesach, pomiędzy parafiami czy też duchownymi a władzami kościelnymi.

Na szczeblu diecezjalnym i parafialnym chcemy – poprzez szkolenia – wdrożyć nową kulturę komunikacji w Kościele. Dążymy do zbudowania wspólnot parafialnych świadomie partycypujących w życiu kościelnym, umiejących się odnaleźć w sytuacjach konfliktowych i podejmować działania na rzecz ich polubownego rozwiązania. Planujemy stworzyć multimedialny podręcznik dla rad parafialnych i członków Kościoła w zakresie zarządzania parafią (teologia praktyczna, prawo i administracja, kompetencje społeczne, mediacje) i wesprzeć członków Kościoła w realizacji ich zadań na rzecz wspólnoty. Celem jest stworzenie jednolitych procedur zarządzania parafiami oraz kompendium wiedzy w zakresie praw i obowiązków członków władz kościelnych, w tym radnych parafialnych, które będzie dostępne we wszystkich parafiach.

Chcemy też poprawić kompetencje komunikacyjne studentów teologii i duchownych, wyposażając ich w wiedzę w zakresie poradnictwa w konflikcie oraz w kompetencje miękkie i techniki mediacyjne w kontekście radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w Kościele. Moduł kształcenia w tym zakresie został dodany już do programu nauczania na studiach teologicznych, znalazł się w programie Instytutu Pastoralnego oraz jako jedno z zagadnień do II egzaminu kościelnego.

Wśród naszych planów chcemy uwzględnić również młodzież. W ramach projektu edukacyjnego dla młodzieży konfirmacyjnej i pokonfirmacyjnej – MOSTY NADZIEI, chcemy m.in. poprzez propagowanie mediacji rówieśniczych, nauczyć młodzież radzenia sobie z konfliktem i pokojowego rozwiązywania sytuacji spornych, pojawiających się w domu, parafii lub szkole. Tych umiejętności nie można nabyć w publicznym systemie kształcenia w Polsce.

Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ma nie tylko realizować powyższe zadania, ale też być miejscem, gdzie w sposób bezpośredni, poufny będzie można otrzymać pomoc profesjonalisty w swojej sprawie.

Proponowane rozwiązania są absolutnie innowacyjne w środowisku kościelnym w Polsce. Jako polscy luteranie chcemy wyznaczać nowe standardy w rozwiązywaniu konfliktów, oparte na poufności, równości, otwartości i podmiotowości. W czasach polaryzacji i rosnących napięć, chcemy lobbować za konstruktywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, wspierającymi budowanie mostów pomiędzy ludźmi.

Realizacja wcześniejszych etapów projektu była możliwa dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu naszych Kościołów partnerskich. Cieszymy się, że kolejna faza projektu tj. wsparcie nowopowstałego Centrum Mediacji i Poradnictwa może być realizowana z pomocą Martin-Luther-Bund. Szczególnie na etapie rozwoju nowej inicjatywy, potrzeba wiele energii, sił, nakładów i wsparcia naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że ten projekt, może być odpowiedzią na realne problemy wielu naszych współwyznawców i współpracowników. Dotychczasowe nasze doświadczenia w pracy z uczestnikami szkoleń utwierdzają nas w tym przekonaniu. Jesteśmy 62 tys. Kościołem w 38 milionowym kraju. Zmagamy się z wieloma problemami, również natury finansowej, utrzymania budynków, organizacji opieki duszpasterskiej w diasporalnych parafiach, motywowania parafian do aktywnego udziału w życiu Kościoła. Jednocześnie doświadczamy też, że wiele osób odnajduje w naszym Kościele swoje miejsce do praktykowania wiary, nie tylko z powodów natury teologicznej, ale też dzięki indywidualnemu duszpasterstwu i realnemu wpływowi wiernych na życie wspólnoty. Uzmysławia nam to, że powinniśmy wzmacniać elementy pracy duszpasterskiej, które budują relacje miedzy ludźmi, bo to tworzy żywy Kościół.  Ucząc w Kościele dobrej komunikacji, budowania mostów i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, jesteśmy w stanie zmieniać nie tylko nas, ale i pozytywnie wpływać na zmiany naszego najbliższego otoczenia i tą drogą przyczyniać się do budowania obywatelskiego, świadomego swoich praw i odpowiedzialnego społeczeństwa. Ten projekt właśnie temu służy.

Przebieg projektu

Luty 2012 – wizyta studyjna w Ewangelicko-Luterańskim Kościele w Bawarii – poznanie pracy Ewangelickiego Centrum Poradnictwa http://www.ebz-muenchen.de/telefonseelsorge/

Listopad 2012 – pierwsza mediacja w Kościele zlecona przez Konsystorz

17-19.03.2014 – pierwsze szkolenie „Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w Kościele?”

6-0.10.2014 – drugie szkolenie „Jak mediować w Kościele?”

19-20.11.2014 – warsztaty dla Konsystorza, Rady Synodalnej i Rad Diecezjalnych przedstawiające projekt

Marzec 2015 – druga mediacja w Kościele zlecona przez Konsystorz

27-28.04.2015 – spotkanie szkoleniowe i organizacyjne dla grupy ds. rozwoju projektu

10-13.08.2015  – wizyta studyjna w KOKON (http://www.arbeitsstelle-kokon.de/)w Bawarii

23-26.11.2015 – warsztaty „Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w Kościele?”

1-4.06.2016 – warsztaty dla studentów „Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w Kościele?”

2-0.09.2016 – spotkanie szkoleniowe i organizacyjne dla grupy ds. rozwoju projektu

28-29.09.2016 – wizyta studyjna w IPOS (http://www.ipos-ekhn.de/) w Hesji – Nassau

14-16.02.2017 – warsztaty dla pracowników biura Konsystorza i Diakonii w zakresie komunikacji i organizacji pracy

8.12.2018 – powołanie przez Konsystorz Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Wsparcie finansowe i merytoryczne partnerów z zagranicy:

  • Ewangelicki Kościół Krajowy w Westfalii (akcja „Hoffnung für Osteuropa” w latach 2014 i 2016)
  • Ewangelicki Kościół Krajowy w Bawarii (akcja „Fastenopfer” w roku 2013)
  • Punkt konsultacyjny Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego w Bawarii (KOKON)
  • Ewangelicki Kościół Krajowy w Hesji i Nassau

Materiały (w języku niemieckim):

Powrót do listy projektów