Centrum prowadzi certyfikowane szkolenia skierowane do duchownych i świeckich członków Kościoła, gdzie uczestnicy poznają skuteczne metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nabywają umiejętności komunikacyjne ułatwiające pracę w parafii i uczą się, jak w praktyce skorzystać z mediacji, moderacji, negocjacji czy superwizji.

Zakres usług szkoleniowych

Szkolenia z mediacji w Kościele organizowane są dla duchownych oraz świeckich członków wszystkich gremiów kościelnych – parafii, rad diecezjalnych i parafialnych, synodów, rady synodalnej, jak również etatowych pracowników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Tematyka szkoleń dedykowana jest poszukującym odpowiedzi na pytania:

 • Jak rozpoznać sytuację konfliktową w parafii i określić jej dynamikę?
 • Jakie są sposoby wczesnego rozpoznawania i reagowania na konflikty?
 • Jak rozmawiać w sposób konstruktywny o konfliktach w Kościele?
 • Jak sobie radzić z podwójną rolą – przełożonego i duszpasterza – w sytuacji konfliktowej?
 • Jak skutecznie moderować spotkania gremiów kościelnych?
 • Jak sobie radzić ze zmianami, np. w radach parafialnych?
 • Jak wspierać parafian w ich konfliktach?
 • Jakie są korzyści ze stosowania mediacji w Kościele?
 • Jak uczyć młodych ludzi konstruktywnego porozumiewania się na co dzień?

Tematyka szkoleń

Jak rozwiązywać konflikty w kościele? W stronę konstruktywnej komunikacji

Proponowane szkolenie skierowane do świeckich i duchownych członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ma na celu:

 • przedstawienie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Kościele
 • naukę technik komunikacyjnych ułatwiających pracę w parafii (moderacja, negocjacja, mediacja),
 • praktyczną recepcję procedur mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych w Kościele
 • pracę na wybranych kazusach kościelnych wymagających rozwiązań prawnych i administracyjnych z wykorzystaniem mediacji

Duchowny jako lider w swojej wspólnocie

Szkolenie liderskie dla duchownych chcących pogłębić wiedzę z zakresu:

 • kierowania parafią w wymiarze administracyjno-prawnym
 • zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi w parafii
 • możliwości wykorzystania środków zewnętrznych i tworzenia projektów
 • pracy własnej na rzecz świadomej postawy lidera we wspólnocie z wykorzystaniem superwizji
 • tworzenia, planowania i realizacji strategii rozwoju parafii

Zarządzanie zmianą w parafii

Szkolenie dla duchownych i świeckich członków gremiów kościelnych planujących zmianę w strukturach kościelnych obejmuje następujące kwestie:

 • Analiza zasobów własnych z uwzględnieniem czynników mających wpływ na proces zmiany
 • Teoretyczne aspekty zarządzania zmianą z uwzględnieniem etapu inicjacji, wdrożenia i instytucjonalizacji w kontekście strategii lidera zmiany
 • Psychologiczno-społeczne aspekty zmiany – ludzie w zmieniającej się rzeczywistości
 • Konflikt i strata jako składowe zmiany
 • Ewaluacja i nadzór po zmianie, struktura etapu stabilizacji

Podstawy prawa kościelnego dla rad parafialnych

Szkolenie dla członków rad parafialnych obejmuje:

 • Wprowadzenie do czytania i interpretacji przepisów prawa
 • Wprowadzenie do prawa kościelnego w kontekście praw i obowiązków rady parafialnej oraz administracji parafią
 • Duchowny w parafii w świetle przepisów pragmatyki służbowej
 • Praca na wybranych casusach prawnych w poszukiwaniu rozwiązań
 • Konsultacje prawne eksperta w zakresie prawa kościelnego

Konflikt w rodzinie. Uwarunkowania, konteksty, możliwości wsparcia.

Szkolenie dla świeckich i duchownych pracujących z rodziną w parafiach obejmuje następującą problematykę:

 • Podstawy systemowego rozumienia rodziny – wprowadzenie teoretyczne
 • Diagnoza rodziny – wybrane narzędzia diagnostyczne w pracy z rodziną
 • Towarzyszenie rodzinie na różnych etapach zmian rozwojowych
 • Konflikt w rodzinie – uwarunkowania, konteksty społeczno-kulturowe i możliwości wsparcia psychologicznego, duszpasterskiego i instytucjonalnego członków rodziny
 • Wybrane metody pracy z rodziną – warsztaty z ekspertem

Edukacja do pokoju dla młodych liderów

Szkolenie dla młodych członków parafii, grup młodzieżowych i studenckich mające na celu:

 • Wprowadzenie do teorii konfliktu i edukacji do pokoju
 • przybliżenie mediacji ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczej, jako sposobu na rozstrzyganie sporów, do jakich dochodzi na terenie szkoły, domu, ulicy i parafii
 • poznanie praktycznych technik i narzędzi wspomagających proces prowadzenia mediacji rówieśniczych
 • nabycie kompetencji do bycia liderem w zakresie mediacji rówieśniczych wśród młodzieży
 • praktyczny warsztat pracy z konfliktem na wybranych przykładach sytuacji konfliktowych

Szkolenia dedykowane

Proponujemy również szkolenia dedykowane – realizowane adekwatnie do potrzeb i tematyki zgłoszonej indywidualnie przez zainteresowane osoby (podmioty).

Aktualne szkolenia

Szczegółowa oferta aktualnie organizowanych i planowanych szkoleń wraz z cennikiem dostępna jest w biurze Centrum Mediacji i Promocji (KONTAKT) oraz w zakładce AKTUALNOŚCI.