Centrum Mediacji i Poradnictwa jest miejscem, gdzie profesjonalnie towarzyszymy w procesie rozwiązywania konfliktów i pojednania oraz wspieramy ludzi chcących świadomie i skutecznie pokonywać życiowe trudności.

Dla kogo?

Głównym celem Centrum Mediacji i Poradnictwa jest wspieranie polubownego rozwiązywania konfliktów w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, w tym konfliktów występujących pomiędzy duchownymi, świeckimi oraz duchownymi i świeckimi.

Swoją ofertę dedykujemy również tym, którzy – niezależnie od swoich przekonań – obdarzą nas zaufaniem i zwrócą się o pomoc do naszych ekspertów.

Proponujemy nasze usługi tym, którzy potrzebują wsparcia w następujących obszarach:

  • doradztwo w konflikcie (konsultacje telefoniczne i osobiste, poradnictwo w organizacji);
  • poradnictwo i wsparcie w sytuacjach konfliktowych w Kościele ze wskazaniem dalszych działań adekwatnie do potrzeb i sytuacji (mediacja, superwizja, duszpasterstwo, terapia, psychoterapia itp.);
  • pośrednictwo w zakresie wskazania eksperta mogącego udzielić pomocy w sytuacji konfliktu;
  • konsultacja prawna i ewentualne – w miarę potrzeb – pośrednictwo w rozmowach z władzami Kościoła;
  • prowadzenie postępowań mediacyjnych;
  • działalność edukacyjna (szkolenia i kursy, wydawnictwa) oraz badawcza w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Pobierz ulotkę CMP

Jak działamy?

Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (CMP) jest jednostką organizacyjną działającą w ramach Kościoła, nie posiada osobowości prawnej, działa na zasadach niezależności w ramach realizacji swoich zadań statutowych.

Działalność CMP realizowana jest zgodnie z prawem wewnętrznym Kościoła luterańskiego w Polsce oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym regulującymi prowadzenie mediacji. Strukturę i zakres działań Centrum określają Statut i Regulamin.
Statut CMP – do pobrania
Regulamin CMP – do pobrania

Miejsce. Spotkania w ramach naszych usług organizowane są w Krakowie – w neutralnym miejscu, w którym strony konfliktu mogą zachować anonimowość i otrzymają wsparcie od osoby bezstronnej.

Konsultant. Konsultant Centrum Mediacji i Poradnictwa jest osobą, której zadaniem są konsultacje i poradnictwo w sytuacji konfliktowej, polegające na ustaleniu potrzeb i zaproponowaniu adekwatnej formy pomocy. Spotkanie konsultacyjne ma charakter poufny.

Eksperci. Centrum Mediacji i Poradnictwa dysponuje listą ekspertów w dziedzinie rozwiązywania konfliktów – mediatorów, superwizorów, terapeutów i prawników. Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami certyfikowanymi w swojej dziedzinie, a nasi mediatorzy są szkoleni w zakresie specyfiki poradnictwa w konflikcie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Partnerzy


Centrum Mediacji i Poradnictwa współpracuje z Towarzystwem Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce w zakresie wprowadzania w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce systemowych rozwiązań w zakresie poradnictwa i wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Współpraca odbywa się na płaszczyźnie interwencji, prewencji, działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz promocji.  TPiPP udostępnia ponadto listy certyfikowanych superwizorów współpracujących z CMP w zakresie superwizji.
Więcej informacji: www.tpipp.pl